Využitie

Hlavné zameranie spoločnosti BAKTOMA SLOVAKIA s. r.o. je predaj bakteriálno enzymatických zmesí pre nasledujúce použitie:
 • Poľnohospodárstvo: homogenizácia hnojovice, ošetrenie hlbokých podstielok, eliminácia zápachu, znižovanie emisií amoniaku (IPPC), spĺňa BAT techniky, zabraňuje tvorbu peny a usádzaniu organických látok v žumpách alebo kanáloch, znižovanie chorôb zvierat, odstránenie miešaniu hnojovice a následne jednoduchšie čerpanie apod.
   
 • BPS: optimalizácia výkonu bioplynových staníc za účelom zvýšenia produkcie bioplynu alebo zníženiu množstva vstupných surovín (najmä kukuričná siláž) pri zachovaní rovnakého výkonu
   
 • Dezinfekcia: elektrochemicky aktívny roztok pre kompletnú dezinfekciu všetkých plôch a materiálov vrátane pitnej vody
   
 • Výrobná sféra: znižovanie sledovaných hodnôt v odpadových vodách, likvidácia pevných a rozpustených organických látok (odstránenie usadenín zo septikov a žumpách, spriechodnenie odpadových systémov), výrazné zníženie zápachu apod.
   
 • ČOV: ideálny pre predčistenie odpadových vôd ústiacích do ČOV,  zníženie zápachu, zníženie množstva produkovaného kalu, lepšie vyhnívanie a odvodňovanie kalu, zvýšenie účinnosti ČOV.
   
 • Jazerá a rybníky: nastolenie biologickej rovnováhy (voda je čistá a priezračná), dochádza k výraznému poklesu najmä fosforu a k prudkému nárastu kyslíka vo vode.
   
 • Rozklad tukov: odstránenie tukových usadenín v lapačoch, sifónoch, odpadových potrubiach a žumpách; účinnosť pri veľmi nízkom pH, minimalizácia zápachu apod.
   
 • Rozklad celulózy: postupné rozloženie a odstránenie celulózy z odpadových vôd, rýchlejší rozklad celulózy pri fermentácií.
   
 • Rodinné domy, chatky: rozklad splaškov v žumpách a septikoch, rozklad exkrementov v latrínach, odstránenie zápachu apod.
   

Prírodnou cestou bez chemickej záťaže k Vašej spokojnosti.

Široké spektrum využitia produktov Baktoma.