Využitie baktérií

Hlavné zameranie spoločnosti Baktoma Slovakia s. r.o. je predaj bakteriálno enzymatických zmesí pre nasledujúce použitie:

Poľnohospodárstvo:

homogenizácia hnojovice, ošetrenie hlbokých podstielok, eliminácia zápachu, znižovanie emisií amoniaku (IPPC), spĺňa BAT techniky, zabraňuje tvorbu peny a usádzaniu organických látok v žumpách alebo kanáloch, znižovanie chorôb zvierat, odstránenie miešaniu hnojovice a následne jednoduchšie čerpanie apod. 

BPS

optimalizácia výkonu bioplynových staníc za účelom zvýšenia produkcie bioplynu alebo zníženiu množstva vstupných surovín (najmä kukuričná siláž) pri zachovaní rovnakého výkonu

Dezinfekcia:

elektrochemicky aktívny roztok pre kompletnú dezinfekciu všetkých plôch a materiálov vrátane pitnej vody 

Výrobná sféra

znižovanie sledovaných hodnôt v odpadových vodách, likvidácia pevných a rozpustených organických látok (odstránenie usadenín zo septikov a žumpách, spriechodnenie odpadových systémov), výrazné zníženie zápachu apod. 

ČOV:

ideálny pre predčistenie odpadových vôd ústiacích do ČOV,  zníženie zápachu, zníženie množstva produkovaného kalu, lepšie vyhnívanie a odvodňovanie kalu, zvýšenie účinnosti ČOV.

Jazerá a rybníky:

nastolenie biologickej rovnováhy (voda je čistá a priezračná), dochádza k výraznému poklesu najmä fosforu a k prudkému nárastu kyslíka vo vode. 

Rozklad tukov

odstránenie tukových usadenín v lapačoch, sifónoch, odpadových potrubiach a žumpách; účinnosť pri veľmi nízkom pH, minimalizácia zápachu apod. 

Rozklad celulózy:

postupné rozloženie a odstránenie celulózy z odpadových vôd, rýchlejší rozklad celulózy pri fermentácií. 

Rodinné domy, chatky:

rozklad splaškov v žumpách a septikoch, rozklad exkrementov v latrínach, odstránenie zápachu apod. 

Prírodnou cestou bez chemickej záťaže k Vašej spokojnosti.

Široké spektrum využitia produktov Baktoma.