Služby

Spoločnosť Baktoma Slovakia s.r.o. rieši problematiku povrchových, odpadových a technologických vôd a ponúka širokú škálu služieb v tejto oblasti.

Vodné nádrže

  • Poradenstvo a zhodnotenie kvality vody, sedimentov a prítokov vodných nádrží (odbery vzoriek, analýzy, návrhy riešení a odporúčania, realizácia opatrení, vyhodnotenie účinnosti)
  • Spracovanie odborných štúdií o stave vodných nádrží a tokov vrátane odporúčaní nápravných opatrení
  • Zloženie fytoplanktónu
  • Stanovenie mocnosti sedimentov, návrhy alternatív riešenia problematiky sedimentov, vrátane ošetrenia sedimentov bez ťažby
  • Odbery a analýzy vzoriek vôd, sedimentov a kalov
  • Stanovenie hydrochemických parametrov (BSK, COD, nutrienty: formy dusíka a fosforu, TOC, pH, rozpustený kyslík, vodivosť, priehľadnosť, koncentrácia chlorofylu a i.)
  • Možnosť spracovania výsledkov aj do mapovej podoby (množstvo fytoplanktónu v nádržiach, teplotné stratifikácie, rozvrstvenie sedimentov - mapa dna a i.)

 

Kúpacie biotopy a záhradné jazierka

  • Poradenstvo pre organizácie a jednotlivcov
  • Diagnostika súčasného stavu (odbery, analýzy)
  • Návrhy opatrení (odstránenie príčin, optimalizácia existujúcich technológií, odporúčania pre udržanie optimálneho stavu)
  • Výroba a distribúcia vybraných produktov
  • Odborné poradenstvo pri sanačných opatreniach kúpacích biotopov

  

Služby pre obce

  • Pomoc pri riešení problémov vodných nádrží a tokov obcí
  • Meranie kvality vody, detekcia zdrojov znečistenia
  • Návrhy opatrení
  • Rozkultivovanie a aplikácia našich bakteriálnych prípravkov do nádrží, prípadne dlhodobé udržiavanie rozkultivovaných bakteriálnych zmesí pre možnosť opätovného použitia

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.