Služby

Spoločnosť Baktoma Slovakia s.r.o. rieši problematiku povrchových, odpadových a technologických vôd a ponúka širokú škálu služieb v tejto oblasti.

Vodné nádrže

 • Poradenstvo a zhodnotenie kvality vody, sedimentov a prítokov vodných nádrží (odbery vzoriek, analýzy, návrhy riešení a odporúčania, realizácia opatrení, vyhodnotenie účinnosti)
 • Spracovanie odborných štúdií o stave vodných nádrží a tokov vrátane odporúčaní nápravných opatrení
 • Zloženie fytoplanktónu
 • Stanovenie mocnosti sedimentov, návrhy alternatív riešenia problematiky sedimentov, vrátane ošetrenia sedimentov bez ťažby
 • Odbery a analýzy vzoriek vôd, sedimentov a kalov
 • Stanovenie hydrochemických parametrov (BSK, COD, nutrienty: formy dusíka a fosforu, TOC, pH, rozpustený kyslík, vodivosť, priehľadnosť, koncentrácia chlorofylu a i.)
 • Možnosť spracovania výsledkov aj do mapovej podoby (množstvo fytoplanktónu v nádržiach, teplotné stratifikácie, rozvrstvenie sedimentov - mapa dna a i.)

 

Kúpacie biotopy a záhradné jazierka

 • Poradenstvo pre organizácie a jednotlivcov
 • Diagnostika súčasného stavu (odbery, analýzy)
 • Návrhy opatrení (odstránenie príčin, optimalizácia existujúcich technológií, odporúčania pre udržanie optimálneho stavu)
 • Výroba a distribúcia vybraných produktov
 • Odborné poradenstvo pri sanačných opatreniach kúpacích biotopov

  

Služby pre obce

 • Pomoc pri riešení problémov vodných nádrží a tokov obcí
 • Meranie kvality vody, detekcia zdrojov znečistenia
 • Návrhy opatrení
 • Rozkultivovanie a aplikácia našich bakteriálnych prípravkov do nádrží, prípadne dlhodobé udržiavanie rozkultivovaných bakteriálnych zmesí pre možnosť opätovného použitia

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.