Služby

Spoločnosť Baktoma Slovakia s.r.o. rieši problematiku povrchových, odpadových a technologických vôd a ponúka širokú škálu služieb v tejto oblasti. Naša spoločnosť rieši nasledovné:

Vodné nádrže

Ponúkame vám poradenstvo a zhodnotenie kvality vody, sedimentov a prítokov vodných nádrží. Realizujeme odbery vzoriek, ich analýzu, návrhy riešení a odporúčania, realizácu opatrení a finálne vyhodnotenie účinnosti baktérií. Poskytneme vám aj zloženie fytoplanktónu. Stanovujeme aj mocnosti sedimentov, návrhy alternatív riešenia problematiky sedimentov, vrátane ošetrenia sedimentov bez ťažby. Okrem iného stanovujeme hydrochemické parametre (BSK, COD, nutrienty: formy dusíka a fosforu, TOC, pH, rozpustený kyslík, vodivosť, priehľadnosť, koncentrácia chlorofylu a i.). V neposlednom rade ponúkame možnosť spracovania výsledkov aj do mapovej podoby.

Kúpacie biotopy a záhradné jazierka

Taktiež vám ponúkame poradenstvo, diagnostiku súčasného stavu v podobe odberov a analýz. Na základe nich spracujeme diagnostiku súčasného stavu, ponúkneme vám návrhy opatrení, príčin, optimalizácií ako súčasný stav vylepšiť a ako urdžať optimálny stav. Ponúkame vám aj odborné poradenstvo pri sanačných opatreniach kúpacích biotopov.

Služby pre obce

Ponúkame pomoc pri riešení problémov vodných nádrží a tokov obcí, meranie kvality vody, detekcia zdrojov znečistenia, návrhy opatrení a rozkultivovanie a aplikáciu našich bakteriálnych prípravkov do nádrží, prípadne dlhodobé udržiavanie rozkultivovaných bakteriálnych zmesí pre možnosť opätovného použitia.