Služby

Spoločnosť Baktoma Slovakia s.r.o. rieši problematiku povrchových, odpadových a technologických vôd a ponúka širokú škálu služieb v tejto oblasti.

Vodné nádrže

Poradenstvo a zhodnotenie kvality vody, sedimentov a prítokov vodných nádrží (odbery vzoriek, analýzy, návrhy riešení a odporúčania, realizácia opatrení, vyhodnotenie účinnosti)

Spracovanie odborných štúdií o stave vodných nádrží a tokov vrátane odporúčaní nápravných opatrení

Zloženie fytoplanktónu

Stanovenie mocnosti sedimentov, návrhy alternatív riešenia problematiky sedimentov, vrátane ošetrenia sedimentov bez ťažby

Odbery a analýzy vzoriek vôd, sedimentov a kalov

Stanovenie hydrochemických parametrov (BSK, COD, nutrienty: formy dusíka a fosforu, TOC, pH, rozpustený kyslík, vodivosť, priehľadnosť, koncentrácia chlorofylu a i.)

Možnosť spracovania výsledkov aj do mapovej podoby (množstvo fytoplanktónu v nádržiach, teplotné stratifikácie, rozvrstvenie sedimentov - mapa dna a i.)

Kúpacie biotopy a záhradné jazierka

Poradenstvo pre organizácie a jednotlivcov

Diagnostika súčasného stavu (odbery, analýzy)

Návrhy opatrení (odstránenie príčin, optimalizácia existujúcich technológií, odporúčania pre udržanie optimálneho stavu)

Výroba a distribúcia vybraných produktov

Odborné poradenstvo pri sanačných opatreniach kúpacích biotopov

Služby pre obce

Pomoc pri riešení problémov vodných nádrží a tokov obcí

Meranie kvality vody, detekcia zdrojov znečistenia

Návrhy opatrení

Rozkultivovanie a aplikácia našich bakteriálnych prípravkov do nádrží, prípadne dlhodobé udržiavanie rozkultivovaných bakteriálnych zmesí pre možnosť opätovného použitia